ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. INLEIDING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor het volledige aanbod dat beschikbaar wordt gesteld op www.opstapinieper.be, (hierna de “Website” genoemd”).

De Stad Ieper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen, waarbij de wijzigingen van kracht worden zodra ze op de Website zijn gepubliceerd. De Stad Ieper behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de Website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of te wijzigen. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om uw tevredenheid te garanderen en u inzicht te geven in het boekingsproces van tickets op de Website.

 1. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Deze Website mag enkel gebruikt worden voor privédoeleinden. De koper mag het materiaal op deze Website enkel gebruiken om zich te informeren over evenementen en promoties of om tickets of andere producten voor privégebruik te boeken. Gebruik van deze Website buiten deze grenzen is slechts mogelijk voor zover de koper hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de Stad Ieper heeft gekregen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stad Ieper is het verboden om om welke reden ook naar deze Website te dieplinken.

Deze Website richt zich niet tot minderjarigen. De aankoop van tickets of andere producten is exclusief voorbehouden voor personen ouder dan 18 jaar die beschikken over een geldige krediet/debetkaart op hun naam.

De koper moet al zijn toegangsgegevens tot de Website (zoals zijn wachtwoord enz.) geheimhouden en moet De Stad Ieper onmiddellijk verwittigen wanneer hij vaststelt of vermoedt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersaccount. In dat geval wordt de koper verantwoordelijk geacht voor het ongeoorloofd gebruik van de Website. Alle intentieverklaringen om producten of diensten aan te kopen die worden verstuurd met gebruik van uw toegangsgegevens of uw wachtwoord verbinden u als koper.

De koper mag geen robot of spidersoftware gebruiken of op welke andere (automatische of manuele) wijze ook proberen om deze Website en de inhoud ervan te controleren of te kopiëren. Ook mag de koper de goede werking van deze Website op geen enkele wijze verstoren, in het bijzonder door de systeeminfrastructuur van De Stad Ieper opzettelijk te overbelasten. De Stad Ieper zal redelijke burgerlijke en strafrechtelijke maatregelen nemen tegen ieder onwettig en/of ongeoorloofd gebruik van deze Website, in het bijzonder de ongeoorloofde aankoop of verkoop van tickets of het ongeoorloofd wijzigen van de site of de ongeoorloofde toepassing van robots, spider- of andere software.

 1. VERBOD OP COMMERCIEEL GEBRUIK

Geen enkel deel van deze Website mag voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij De Stad Ieper voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. In het bijzonder is iedere doorverkoop van tickets verboden. Tickets mogen privé niet verkocht worden tegen een hogere prijs dan die vermeld op het ticket, vermeerderd met de bij de ticketaankoop aangerekende kosten. Bovendien behoudt De Stad Ieper zich het recht voor om de toegang aan klanten te ontzeggen of de bestelling van het ticket niet te aanvaarden van een klant als De Stad Ieper weet of vermoedt dat hij/zij samenwerkt met een andere ticketverkoper of een dealer op de zwarte markt, of dat hij/zij automatische programma’s gebruikt om tickets te bestellen of meer tickets bestelt per persoon dan wat De Stad Ieper toelaat, zoals vermeld voor ieder evenement.

De koper mag de doorverkoop van een ticket niet koppelen aan enig aanbod van gastvrijheid, reis- of verblijfsdiensten en/of enige andere goederen, producten of diensten om een pakket samen te stellen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Stad Ieper en de Organisator.

De tickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promoties, wedstrijden of trekkingen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Stad Ieper en de Organisator. Zelfs indien die toestemming wordt verkregen, is het gebruik van de logo’s, merken en alle andere intellectuele eigendom onderworpen aan het voorafgaand akkoord van De Stad Ieper overeenkomstig artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Iedere inbreuk op deze voorwaarden leidt bovendien tot verlies van het recht om het betreffende evenement bij te wonen, zonder enige vergoeding, doordat de tickets ongeldig worden verklaard.

 1. PARTIJEN BIJ HET CONTRACT

De Stad Ieper handelt als partner voor organisatoren van evenementen, promotoren, producers, gezelschappen, artiesten en toneel/concertzalen. In deze algemene voorwaarden verwijst De Stad Ieper met de term “Organisator” naar de partijen die het evenement organiseren of leveren en/of bij wie De Stad Ieper de aan de koper te verkopen tickets en/of daaraan verbonden producten of diensten verkrijgt.

De Stad Ieper kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de zaalopstelling of voor mogelijke wijzigingen van de datum, de plaats of de prijs of zelfs volledige annulatie van het evenement.

De Stad Ieper biedt de tickets aan onder de voorwaarden die door de Organisator worden bepaald. De hoeveelheid tickets varieert naargelang het evenement. De tickets worden doorgaans aangeboden via verschillende kanalen, onder meer online, via telefoondiensten en in fysieke verkooppunten. Deze verschillende kanalen hebben toegang tot hetzelfde ticketsysteem en de tickets voor populaire evenementen kunnen zeer snel uitverkocht zijn. Occasioneel kunnen vóór het evenement extra tickets beschikbaar worden gesteld, zonder dat De Stad Ieper enige controle kan uitoefenen over die beschikbaarheid.

Voor sommige evenementen is het mogelijk dat de tickets worden aangeboden samen met promotiemateriaal of andere voordelen of interessante diensten zoals toekenning van exclusieve zitplaatsen, verblijf, vervoer, maaltijden, enz … tegen een vaste globale prijs.

De koper die de bestelling doet, wordt beschouwd als enige verantwoordelijke voor de boeking en de betaling ervan, zelfs al wordt de bestelling verricht voor rekening van een of meerdere derden.

 1. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

Door zijn bestelling te bevestigen, verklaart de koper kennis te hebben genomen van i) deze algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen, ii) de bijzondere modaliteiten en voorwaarden die vermeld kunnen worden op de Website van De Stad Ieper en iii) de voorwaarden van de Organisator die te vinden zijn op hun respectieve websites en/of de voorwaarden van de (toneel/concert)zalen die beschikbaar zijn op die plaatsen, en deze te aanvaarden. De naleving van de onderhavige algemene voorwaarden en de bovengenoemde voorwaarden vormen een noodzakelijke voorwaarde voor de instemming van De Stad Ieper.

De koper geeft te kennen dat hij een contract wil sluiten door te klikken op de knop “Bestelling Plaatsen” op de bestelpagina van het betreffende aanbod. De aankoop is definitief en bevestigd, van zodra De Stad Ieper een transactienummer heeft toegekend en verstuurd naar de koper.

Wij lichten u in dat bij de bekendmaking van een verkeerde prijs, welke de reden hiervan ook mag zijn (informaticabug, menselijke fout, technische fout,…), de bestelling – zelfs indien bevestigd door ons – geannuleerd zal worden, waarvan wij u zullen inlichten binnen de kortst mogelijke termijn. U zal dan in staat zijn om, indien u dit wenst, uw bestelling opnieuw te bevestigen aan de gecorrigeerde prijs.

Alle aankopen worden verricht onder voorbehoud van controle van de betaalkaart en andere veiligheidscontroles, wat betekent dat de transactie geannuleerd kan worden bij het mislukken van het controleproces van De Stad Ieper.

De Stad Ieper behoudt zich het recht voor om boekingen waarvan men redelijkerwijze kan vermoeden dat ze op frauduleuze wijze werden gemaakt, te annuleren.

 1. DETAILS VAN DE EVENEMENTEN

De details van de evenementen die worden voorgesteld op de Website van De Stad Ieper, met name de locatie en inhoud van de evenementen, worden door de Organisator van het evenement aan De Stad Ieper verstrekt, zonder dat De Stad Ieper die gegevens kan natrekken. De Stad Ieper wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid van die gegevens, onverminderd de toepassing van artikel 11.

Geactualiseerde details over het evenement, in het bijzonder op de dag zelf van het evenement, zijn te vinden in officiële mededelingen van de Organisator, de promotor of de artiest op het internet of via andere algemeen toegankelijke bronnen en in de pers.

Het is aan de koper en iedere houder van tickets om na te gaan of een evenement werd geannuleerd en de datum en uur, of locatie, van om het even welk gewijzigd evenement na te trekken. Als een evenement wordt geannuleerd, geherprogrammeerd of verplaatst, zal De Stad Ieper redelijkerwijze alles in het werk stellen om u daarvan in kennis te stellen van zodra hij toestemming krijgt van de partner van het evenement. De Stad Ieper garandeert echter niet dat u vóór de datum van het evenement verwittigd zult worden.

Het wordt de koper en iedere houder van tickets ten sterkste aangeraden om vanaf één maand vóór de datum van het evenement eventuele communicatie omtrent het evenement na te gaan, en dit om ook eventuele extra plannen (vlucht, overnachting, …) nog tijdig te kunnen aanpassen (lees ook Artikel 11.2). Het is eveneens van cruciaal belang om steeds accountgegevens (e-mailadres, gsm-nummer, …) bij te werken om correct en snel geïnformeerd te kunnen worden. De koper en iedere houder van tickets is verantwoordelijk om e-mails in eventuele ‘Ongewenste berichten (SPAM)’-mappen strikt op te volgen.

De aangekondigde aanvangs- en einduren van de evenementen zijn vatbaar voor wijzigingen.

Het aantal tickets dat via De Stad Ieper kan worden geboekt, kan voor ieder evenement tot een bepaald aantal worden beperkt. Dit maximumaantal wordt vermeld op de bestelpagina en wordt bij elke transactie gecontroleerd. Dit beleid wordt toegepast om oneerlijke boekingspraktijken van tickets tegen te gaan. De tickets kunnen beperkt worden tot een maximum aantal per persoon, per krediet/debetkaart of, voor sommige evenementen, per gezin. De Stad Ieper behoudt zich het recht voor om geboekte tickets boven dit aantal zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

De tickets kunnen aangeboden worden met bepaalde toegangs- of gebruiksrestricties, zoals bijvoorbeeld belemmerd of lateraal zicht, hoogte van de zaal, zaal waar een minimumleeftijd geldt, niet aangrenzende plaatsen, … Het is uw verantwoordelijkheid om u bij de boeking te vergewissen dat u alle desbetreffende berichten op onze Website hebt gelezen.

 1. BETALING EN PRIJSELEMENTEN

Naast de aankoopprijs van de tickets, worden service-, verzending- en transactiekosten aangerekend die kunnen verschillen naargelang het evenement. Deze kosten worden weergegeven bij de bestelling; er kunnen geen andere dan de weergegeven kosten aangerekend worden.

De totale prijs die voor de tickets wordt betaald kan dus hoger zijn dan de prijs die op het ticket vermeld staat. De ticketprijzen, verzendings- en transactiekosten en/of mobiliteitsbijdrage zijn inclusief btw.

De totale prijs van de bestelling, alle kosten inbegrepen, is onmiddellijk betaalbaar na afsluiting van het contract. De betaling kan gebeuren met een krediet/debetkaart en voor sommige evenementen, ook door bankoverschrijving.

Facultatieve aanvullende producten en/of diensten zoals geschenkverpakking of verzekering kunnen eventueel afzonderlijk worden aangeboden en zullen worden aangerekend bovenop de weergegeven kosten.

Hoewel De Stad Ieper ernaar streeft dat alle prijzen op de Website correct zijn, kunnen er zich fouten voordoen. Mocht De Stad Ieper een fout vaststellen in de prijs van welk artikel ook dat u hebt besteld, dan zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de keuze geven om uw bestelling hetzij te herbevestigen aan de correcte prijs (en uw rekening crediteren of debiteren naar gelang het geval), hetzij uw bestelling te annuleren. Indien De Stad Ieper er niet in slaagt de koper te contacteren, dan aanvaardt deze laatste dat de bestelling door De Stad Ieper als geannuleerd wordt beschouwd. Kiest u ervoor uw bestelling te annuleren terwijl u de incorrecte prijs reeds hebt betaald, dan betalen wij u het volledige bedrag terug.

 1. VERZENDING EN LEVERING

De tickets worden bezorgd volgens de door de koper gekozen methode na afsluiting van het contract en na betaling. Bij niet-naleving van een overeengekomen leveringsdatum door De Stad Ieper, kan de koper aan De Stad Ieper of aan de Organisator een bijkomende redelijke termijn toekennen. Na het verstrijken van die termijn, heeft de koper het recht om het contract te beëindigen door schriftelijke kennisgeving, tenzij de tickets intussen werden bezorgd. De herroeping van de aankoop is niet gegarandeerd indien de klant naar behoren werd geïnformeerd dat de tickets klaarliggen om opgehaald te worden op de plaats van het evenement.

In geval van verlies bij verzending met de post, komen de partijen overeen dat De Stad Ieper alle klachten zal overmaken aan de Organisator, die zal oordelen over het eraan te geven gevolg en die De Stad Ieper zal vrijstellen in de mate dat hij het bewijs heeft geleverd van de verloren zending.

Algemene verkoopvoorwaarden betreffende e-tickets, mobiele tickets en digitale tickets :

Het e-ticket, afgedrukt op wit papier, vormt uw enige toegangsbewijs voor het evenement. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Zo niet zal de toegang tot het evenement worden geweigerd. Elke streepjescode/QR-code vertegenwoordigt één enkel toegangsbewijs.

Ieder ticket zal bij de ingang van het evenement worden gescand. Het ticket kan maar eenmaal worden gescand op de daarop vermelde datum. Wordt dezelfde streepjescode/QR-code meerdere keren voorgelegd, dan geeft enkel het eerst gescande ticket toegang tot het evenement. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.

De Stad Ieper garandeert de authenticiteit van de tickets voor zover ze werden gekocht op de Website. Ga dus niet in op aanbiedingen van derden of op andere websites.

 1. TERUGZENDING EN HERROEPINGSRECHT

Er is geen herroepingsrecht.

Overeenkomstig artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht, kan de koper het in artikel VI.47 verleende herroepingsrecht niet uitoefenen voor dienstverrichtingen in verband met vrijetijdsbesteding als in het contract een specifieke datum of periode van uitvoering is voorzien.

 1. TERUGBETALING

Tickets worden bij ziekte, verlies of diefstal niet terugbetaald noch omgeruild.

Occasioneel kunnen evenementen om allerhande redenen geannuleerd, geherprogrammeerd of in verregaande mate gewijzigd worden door het gezelschap, de artiest of de Organisator. Wanneer er minder dan 6 betalende deelnemers geregistreerd zijn voor een wandeling, gidsbeurt of evenement, wordt dit van onze kant geannuleerd.

Bij annulatie van een evenement, kan de koper de Organisator vragen om terugbetaling van de prijs die hij voor het ticket heeft betaald.

Indien tussen de Organisator en De Stad Ieper is overeengekomen dat De Stad Ieper in naam en voor rekening van de Organisator de terugbetaling zal regelen, dan zal die terugbetaling worden verricht voor zover aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan.

10.1 Annulatie: als een evenement wordt geannuleerd (en niet geherprogrammeerd), zal u een terugbetaling van de aankoopprijs van uw tickets worden voorgesteld, uitgezonderd verzendings- en transactiekosten. Als het gaat om een evenement van meerdere dagen en een of meerdere (maar niet alle) dagen van het evenement worden geannuleerd, zal maar een gedeeltelijke terugbetaling worden verricht overeenstemmend met de geannuleerde dagen.

10.2 Geherprogrammeerd: tenzij anders bepaald voor een specifiek evenement zullen u, wanneer een evenement wordt vervroegd of uitgesteld, plaatsen/tickets voor het geherprogrammeerd evenement aangeboden worden (voor zover beschikbaar) voor een waarde die overeenstemt met die van uw oorspronkelijke tickets. Indien u niet aanwezig kunt zijn op het geherprogrammeerde evenement zal u, op voorlegging van het bewijs, de terugbetaling van uw tickets worden voorgesteld, uitgezonderd verzendings- en transactiekosten. De Stad Ieper moet binnen de vastgestelde termijn op de hoogte worden gebracht in geval u niet op het geherprogrammeerde evenement aanwezig kunt zijn; zo niet zal De Stad Ieper uw boeking voor de nieuwe datum bevestigen en verliest u uw recht op terugbetaling.

10.3 Aanzienlijke wijziging: als een evenement in verregaande mate wordt gewijzigd, zal De Stad Ieper u de keuze bieden om hetzij uw bestelling opnieuw te bevestigen voor het gewijzigde evenement, hetzij de terugbetaling te vragen (van de verkoopprijs van uw tickets, uitgezonderd de verzendings- en transactiekosten) binnen de door ons bepaalde termijn. Stelt u ons niet in kennis van uw beslissing binnen die termijn, dan zal De Stad Ieper uw bestelling als bevestigd beschouwen voor het gewijzigde evenement en verliest u uw recht op terugbetaling. Een “aanzienlijke wijziging” is een verandering die door de Organisator wordt aangebracht, waardoor het evenement verschilt van wat de koper van het ticket algemeen genomen en redelijkerwijze kon verwachten. Het gebruik van invallers in toneelstukken of andere en/of iedere wijziging van: (i) het voorprogramma of ondersteunende act ; (ii) de leden van een groep/gezelschap; en/of (iii) de line-up van ieder evenement met meerdere artiesten (bijvoorbeeld een festival) wordt niet beschouwd als wezenlijke wijziging.

 1. AANSPRAKELIJKHEID, VERGOEDING

11.1. Hoewel wij ons redelijkerwijze inspannen om de juistheid van alle informatie die wij op de Website publiceren na te trekken, geven wij geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie wat betreft de juistheid.

De Website wordt ter beschikking gesteld in de staat waarin hij zich bevindt en “onder voorbehoud van beschikbaarheid”, uitsluitend voor uw persoonlijke informatie en gebruik, zonder wat dan ook te verklaren of te bevorderen. Tenzij anders bepaald in bijzondere voorwaarden voor een specifiek product of dienst, geven wij geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende de Website, de door of namens ons op de Website aangeboden producten of diensten (inclusief downloads van gratis software) waaronder met name stilzwijgende garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-namaak, compatibiliteit, veiligheid, juistheid, goede staat of volledigheid, of enige stilzwijgende garantie voortvloeiend uit besprekingen, gebruik of handel.

Tenzij anders bepaald in bijzondere voorwaarden voor een specifiek product of dienst, geven wij geen enkele garantie dat de Website of de door of namens ons op de Website aangeboden producten of diensten (inclusief downloads van gratis software) zullen voldoen aan uw eisen of dat ze ononderbroken, stipt, zeker of feilloos zullen werken, dat de gebreken zullen worden hersteld of dat de Website of de server die de beschikbaarheid verzekert of nog de door of namens ons op de Website aangeboden producten of diensten (inclusief downloads van gratis software) vrij zijn van virussen of bugs of 100% functioneel, juist of betrouwbaar zijn. Wij kunnen ten aanzien van u niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies van inhoud of materiaal als gevolg van het uploaden naar of het downloaden van de Website.

U erkent dat wij geen garanties kunnen geven en dat wij dus geen enkele aansprakelijkheid dragen op het vlak van veiligheid of vertrouwelijkheid van de Website of van welke gegevens ook die u op de Website verstrekt of verkrijgt.

11.2. Persoonlijke arrangementen zoals reizen, verblijven of andere met betrekking tot het evenement die u zelf hebt geregeld, zijn voor eigen risico. De Stad Ieper noch de Organisator kunnen aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van u voor enig verlies van genot of verloren uitgaven.

11.3. In geval van overlijden, lichamelijke schade of gezondheidsproblemen voortvloeiend uit een bewuste inbreuk of nalatigheid van De Stad Ieper of een bewuste inbreuk of nalatigheid van een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is De Stad Ieper aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor alle andere schade zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 1. Voor schade door grove nalatigheid van De Stad Ieper of een bewuste inbreuk of grove nalatigheid van een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is De Stad Ieper aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.
 2. Voor schade als gevolg van een schending van fundamentele contractuele verplichtingen ten gevolge van gewone nalatigheid van De Stad Ieper, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, is de aansprakelijkheid van De Stad Ieper beperkt tot het typische voorzienbare verlies voor dergelijke contracten dat de waarde van het verkochte item niet overschrijdt.
 3. Eisen om schadevergoeding voor andere verliezen bij een schending van secundaire verplichtingen of niet fundamentele verplichtingen in geval van gewone nalatigheid, worden uitgesloten.

De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als De Stad Ieper op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verzwegen of een kwaliteitsgarantie heeft gegeven. De wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid blijven onverminderd van kracht.

 1. SCHENDING VAN VERPLICHTINGEN DOOR DERDEN

De Stad Ieper wijst iedere aansprakelijkheid af voor handelingen, nalatigheden of andere verrichtingen van derde gebruikers, gebruikers van De Stad Ieper, advertentiepartners en/of sponsors op de Website die verbonden zijn met de diensten van de De Stad Ieper of het gebruik van de Website. De Stad Ieper wijst alle verantwoordelijkheid af voor de producten, diensten en andere handelingen en nalatigheden van de locatie van het evenement, de artiest, de Organisator of andere derde waarnaar de Website verwijst, of die op een of andere manier verbonden is met de Website Ook kunnen kopers De Stad Ieper informeren over wangedrag van andere kopers, advertentiepartners en andere contractuele partners van De Stad Ieper. De Stad Ieper behoudt zich het recht voor om dergelijke klachten te onderzoeken en naar eigen goeddunken alle nodige maatregelen te nemen.

Voor alle vragen om hulp in verband met een vroegere of huidige bestelling, verwijzen wij de koper naar onze online hulpdienst.

 1. GEGEVENSBESCHERMING

Ons reglement inzake gegevensbescherming is van toepassing op de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens. Hier vindt u onze regels inzake gegevensbescherming.

De koper verbindt zich ertoe om bij de bestelling van tickets, in het identificatieformulier op de Website correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken. De Stad Ieper behoudt zich het recht voor om bij een vermoeden van fraude, de bestelling te weigeren of te annuleren. De persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen bewaard worden om de goede werking van de diensten van De Stad Ieper te verzekeren en/of de goede uitvoering van het contract te bewijzen.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

De logo’s en het design van De Stad Ieper alsook alle andere merken en logo’s op deze Website zijn door De Stad Ieper en diens handelspartners beschermd als gedeponeerde, gebruikte of geregistreerde merken. Deze merken of logo’s mogen enkel gereproduceerd of gebruikt worden met de schriftelijke toestemming van De Stad Ieper of zijn handelspartner. Hetzelfde geldt voor alle inhoud en de software van deze Website van De Stad Ieper, die de exclusieve intellectuele eigendom blijven van De Stad Ieper en auteursrechtelijk beschermd zijn.

De koper en iedere houder van een ticket kan gefilmd worden of het voorwerp zijn van een opname als lid van het publiek.

 1. PLAATS VAN UITVOERING EN TOEPASSELIJK RECHT

Het contract is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht; het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

Ieder geschil betreffende deze voorwaarden, de interpretatie of uitvoering ervan zal bij gebreke aan minnelijke oplossing, onderworpen worden aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

 1. DIVERSEN
 1. De volgende zaken mogen niet meegenomen worden naar een evenement: alcoholhoudende dranken, glas, plastic flessen, blikjes, drugs, materiaal voor vuurwerk, dieren, wapens of snijdende voorwerpen, op straffe van inbeslagname door het veiligheidspersoneel. De Organisator behoudt zich het recht voor om ieder ander voorwerp op de plaats van een evenement te verbieden.
 2. De toegang tot een evenement impliceert de aanvaarding van alle door de Organisator of het veiligheidsteam genomen preventie- en controlemaatregelen, inclusief het fouilleren van personen en tassen. Niet-naleving van deze maatregelen kan leiden tot weigering of intrekking van het toegangsrecht, zonder mogelijkheid van terugbetaling.
 3. De Stad Ieper behoudt zich het recht voor om herstelling en/of een schadevergoeding te eisen bij overtreding van dit artikel.
 1. SLOTBEPALINGEN

Indien welke bepaling(en) ook van deze algemene voorwaarden als nietig zou(den) worden beschouwd, verbinden partijen zich ertoe om de nietige of niet-uitvoerbare bepaling te vervangen door een bepaling die daar zo nauw mogelijk bij aansluit om de gemeenschappelijke intentie van de partijen te verwezenlijken.

Publicatie: 12 juni 2021
Laatste update: 11 oktober 2023

Winkelwagen